Hållbarhetsrapport Autoropa AB

I vår Hållbarhetsrapport fastställs viktiga huvudprinciper som gäller för vårt etiska uppträdande, sociala ansvarstagande och företagets samhällsansvar. Dessa principer och vårt löpande arbete med dessa är implementerade i vår dagliga verksamhet och omfattar följande områden:

Affärsmodell

Autoropa marknadsför och säljer Ferraris produktprogram i Malmö och Stockholm. Autoropa bedriver också en omfattande service- och reparationsverksamhet, säljer reservdelar och andra servicetjänster samt begagnade fordon.
Med marknadens bästa kundomhändertagande ska Autoropa AB vara ledande på den lokala fordonsmarkanden.
Kännetecknet bland våra kunder skall vara hög kvalité på våra produkter och tjänster.

Styrning av verksamheten

Styrelsen har det övergripande ansvaret för hållbarhetsfrågor. Vår ständiga strävan är att hela tiden vilja förbättra oss och ge kunderna ”Unmatched service”. Vi har valt att bygga ”The Autoropa way”, vårt sätt att arbeta och vårt kvalitets- och miljösystem, med stöd av de olika standarderna som finns i ISO 9000- och ISO 14000-serierna.

ETISKT UPPFÖRANDE

Vi ska i alla situationer uppträda korrekt och etiskt mot våra intressenter, detta gör vi genom att:

 • Våra medarbetare löpande utbildas i företagets grundläggande värderingar: respekt, ärlighet, ansvar och kvalitet.
 • Vi arbetar med att löpande identifiera och kontrollera att vi följer den lagstiftning som berör vår verksamhet. På de områden där varken lagstiftning eller bestämmelser reglerar personligt uppträdande ska varje anställd använda gott omdöme och sunt förnuft.
 • Våra intressenter ska alltid behandlas med respekt och rättvisa.
 • Vi accepterar inga former av diskriminering eller särbehandling och arbetar utifrån en fastställd jämställdhetspolicy.
 • Allt arbete inom företaget ska utföras utan påverkan av alkohol eller övriga droger.

ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Vi ska erbjuda våra anställda en trygg och säker arbetsmiljö, detta gör vi genom att:

 • Vi har kollektivavtal för samtliga anställda.
 • Vi har skyddsombud och genomför regelbundna skyddsronder.
 • Vi har rutiner för hantering och uppföljning av olyckor och tillbud.
 • Vi har ett fastställt introduktionsprogram för nyanställda.
 • Vi har skyddsutrustning och andra hjälpmedel är väl anpassade till vår verksamhet.
 • Vi har regelbundna personalmöten där vi informerar om företagets verksamhet.

MILJÖPOLICY

Autoropa AB:s miljöarbete bygger på att alla medarbetare medverkar till att vi löpande förbättrar vår miljöprestanda.

Vi ska:

 • ha ett tydligt fokus på att effektivisera användning av el och energi i verksamheten
 • löpande se över vår användning av kemikalier ur ett miljöperspektiv
 • minimera våra avfallsmängder
 • utbilda och uppmuntra alla medarbetare så att de aktivt deltar i miljöarbetet
 • arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar
 • skydda miljön genom förebyggande av föroreningar och minimera användning av resurser som är skadliga för miljön.
 • följa, för verksamheten, gällande och relevanta lagar

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

GODA VERKSAMHETSMETODER

Vi ska bedriva en sund och ansvarsfull affärsverksamhet, detta gör vi genom att:

 • Vi arbetar och tar ställning mot alla former av korruption och mutor.
 • Vi medverkar inte i karteller för prisbildning, fördelning av tjänster eller uppdelning av marknaden.

VERKSAMHETSSTYRNING

Vi ska ha effektiva processer, rutiner och system som på ett effektivt sätt stödjer vårt dagliga arbete, detta gör vi genom att:

 • Vi har ett väl utvecklat och implementerat verksamhetsledningssystem som stödjer våra processer, rutiner och handlingsplaner.
 • Vi aktivt jobbar med ständiga och mätbara förbättringar inom våra olika verksamhetsområden.
 • Vi genomgår årliga externa revisioner enligt de ISO-standarder där vi är certifierade miljö, kvalitet.
 • Vårt CSR-arbete är uppbyggt i enlighet med ISO 26000, den vägledande standarden inom socialt ansvar och företagets samhällsansvar.

KONSUMENTFRÅGOR

Vi värnar om konsumenternas intressen, detta gör vi genom att:

 • Vi behandlar alltid konsumenters personliga uppgifter med sekretess.
 • Vi behandlar alltid konsumenters egendom med respekt och varsamhet.
 • Vi ger saklig och opartisk information samt använder sunda avtalsmetoder.
 • Vi har en väl fungerande hantering och support för klagomål och rutiner för skadehantering.